Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

odbiór odpadów medycznych – szacunkowo 113 050 kg w ciągu 24 miesięcy w tym przeterminowanych leków  –nie więcej niż 200 kg w ciągu 24 miesięcy

   

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Zamawiający  przewiduje składania zamówień uzupełniających do 20% wartości umowy brutto

Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

70% (cena -do 7 punktów)

5% – (dodatkowo 0,5 punktu) -zaoferowanie przez wykonawcę wsparcia w postaci dedykowanego konsultanta ds. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z podaniem numeru telefonu w dniach pon.- sobota. od 8:00 do 16:00 (należy zadeklarować gotowość świadczenia usługi w ofercie)

25% – (dodatkowo 2,5 punktu) odległość od miejsca odbioru do instalacji przekształcania termicznego  (należy w odpowiednim oświadczeniu do oferty wskazać adres instalacji unieszkodliwiana. Wykonawca który zadeklaruje miejsce unieszkodliwiania bliżej miejsca odbioru dostanie dodatkowo 2,5 punktu) W razie wątpliwości co do ustalenia odległości, do jej wyznaczenia Zamawiający posłuży się powszechnie dostępnymi mapami internetowymi z opcją wyznaczania najkrótszej trasy z pominięciem odcinków płatnych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej (termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego składania ofert)

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych(szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

       2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Termin wykonania zamówienia :

do wyczerpania przewidzianej odpowiedniej dla danej części postępowania  ilości odpadów od dnia rozpoczęcia świadczenia usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów tj. od: podane w opisie przedmiotu zamówienia dla odpowiedniej części i Oddziału Terenowego lub do zakończenia umowy

Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia

  • Numer ogłoszenia w BZP: 144417-2016 z dnia 19.07.2016r

 

 

Data składania ofert: 2016 - 07 - 29
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Zmiana terminu składania: 01.08.2016 , godzina 10:00
Data otwarcia: 2016 - 07 - 29
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Zmiana terminu otwarcia: 01.08.2016 , godzina 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-3.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160812
Informacje dodatkowe:

Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – tel. 12  261-88-18

 

4.Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Data publikacji: 2016 - 07 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 21

Informacja

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 26

Informacja z dnia 26.07.2016r

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress