Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 07 - 11
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

odbiór odpadów medycznych – szacunkowo 138 400 kg w ciągu 24 miesięcy oraz przeterminowanych leków  –nie więcej niż 100 kg w ciągu 24 miesięcy

 

14 części

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena (oferta z najniższą cena zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: Wnosi się w wysokości :podane w odniesieniu do poszczególnych części w opisie przedmiotu zamówienia  dopiskiem „część …… „

nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, bank Pekao SA

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2014 - 07 - 24
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress