Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II firmy Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 04 - 18
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego – 20 000 sztuk

1.Jednorazowe

2. Termin ważności zestawów: min 18  miesięcy od daty dostarczenia  do Zamawiającego.

3. Oznaczenie CE lub  Deklaracji Zgodności producenta na zgrzewarkę TSCD II Terumo w zakresie posiadania znaku CE , tj. dokumentu prawnie dopuszczającym to urządzenie oraz materiały eksploatacyjne (nożyki) do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskie wraz z oświadczeniem, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej.

4. Oryginalnie zapakowane,

5. Na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane do jakiego sprzętu oferowane zestawy są przeznaczone

6. Wykonawca zapewni  nieodpłatna obsługę serwisową uszkodzonej zgrzewarki TSCD II firmy Terumo, jak również zapewni  na okres jej naprawy urządzenie zastępcze – w  przypadku gdy awaria była spowodowana dostarczanym przez wykonawcę przedmiotem zamówienia

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych.

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP 134374-20104 z dnia 2014-04-18
Data otwarcia: 2014 - 04 - 29
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress