RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 12 - 17
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 65 000 sztuk,
Część II:
1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 100 000 sztuk
2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok
Część III – Środki opatrunkowe:
1. Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 13 000 sztuk
Część IV – kompres jałowy –220 000 sztuk
Część V – zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 140 000 sztuk
Część VI- Podkłady higieniczne
Część VII – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 200 000 sztuk
Część VIII – wiadra (pojemniki plastikowe) na odpady medyczne – 19 500 sztuk

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części)

-90% cena
-10% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia – 1 punkt (normalnie będzie 10* dni)
Ponadto oferowane dostawy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
Wszystkie terminy w niniejszym SIWZ odnoszą się do dni kalendarzowych

 

  • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej
2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP
3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 UPZP
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się
3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN
4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 

Data składania ofert: 2015 - 12 - 31
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 12 - 31
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl
2.Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej UPZP
3. Osoby do kontaktu:
mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10
mgr Krzysztof Zając – Tel. 12 261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWAIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10, 12 261 -88 -09 fax: 012 261-88-22
Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 343008-2015 z dnia 15.12.2015

Data publikacji: 2015 - 12 - 17

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 12 - 22

 Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 12 - 28

 Odpowiedzi dot. nakłuwaczy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 01 - 08

Wynik postępowania – ogłoszenie o wyborze

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress