Materiały medyczne jednorazowe oraz środki opatrunkowe

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 11 - 26
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 80 000 sztuk,

Część II – Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów – 700 sztuk

Część III – Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi –    200 sztuk

Część IV:

1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 120 000 sztuk

2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok

Część V – Środki opatrunkowe

1.Lignina w arkuszach  –  200 kg

2. Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 10 000 sztuk

Część VI – kompres jałowy –250 000 sztuk

Część VII – zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 130 000 sztuk

Część VIII- Podkłady higieniczne

Część IX – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 200 000 sztuk.

Część X – wskaźniki napromieniowania preparatów krwi – 9 600 sztuk

Szczegóły określa SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (ale nie  w obrębie części IV, V i VII)

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 483972 – 2013 z 16.11.2013r
Data otwarcia: 2013 - 12 - 05
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress