RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 12 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 75 000 sztuk,
Część II – Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów – 1 500 sztuk
Część III – Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi –    400 sztuk
Część IV:
1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 100 000 sztuk
2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok
Część V – Środki opatrunkowe
1. Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 12 000 sztuk
Część VI – kompres jałowy –220 000 sztuk
Część VII – zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 130 000 sztuk
Część VIII- Podkłady higieniczne
Część IX – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 220 000 sztuk.
Część X – wskaźniki napromieniowania preparatów krwi – 9 600 sztuk

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

-90%  cena

-10% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia – 1 punkt (normalnie będzie 10 dni)

Ponadto oferowane dostawy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (ale nie  w obrębie części IV, VIII)

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Zamówienia uzupełniające i dodatkowie

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (ale nie  w obrębie części IV, VIII)

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 402266-2014 z 08.12.2014

Data otwarcia: 2014 - 12 - 17
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress