RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 11 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Materiały medyczne jednorazowe I

Część 1: Pojemniki plastikowe na odpady medyczne

Część 2: Rękawice ochronne jednorazowe

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy obydwu części):

-90%  cena (maks. 9 punktów)

-10% (dodatkowo 1 punkt) Zaoferowanie terminu dostaw przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni)

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Dopuszcza  się składanie ofert częściowych (punkty A i B w ramach poszczególnych części tworzą całość) 

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Wznowienia:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

  Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 377998-2014 z dnia 18.11.2014

Data otwarcia: 2014 - 11 - 27
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress