RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 12 - 13
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

 1.Skrócony Opis przedmiotu zamówienia : 

 

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 65 000 sztuk,

Część II:

1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 140 000 sztuk

2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok

Część III – Środki opatrunkowe:

  1. Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 16 000 sztuk

Część IV – kompres jałowy –210 000 sztuk

Część V – zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 140 000 sztuk

Część VI- Podkłady higieniczne

Część VII – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk

Cześć VIII  -wskażniki napromieniania preparatów krwi – 16 000 sztuk

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

-60%  cena

-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 10 dni  – 0 punktów.

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie cenowej

-20% – termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 12 miesięcy  – 0 punktów (jednocześnie 12 miesięcy to minimalny termin przydatności ) Co najmniej 17 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 22 miesiące – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:

I.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty Można składać w odniesieniu do wszystkich części.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów medycznych jednorazowych takich jak w odpowiedniej części lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń      i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

II.WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2017 - 12 - 21
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert:10:00
Miejsce składania: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Język ofert: polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Data otwarcia: 2017 - 12 - 21
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/12/ogłosz.-o-wyborze-2.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

1.INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

2. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

3. Numer ogłoszenia w BZP: 632132-N-2017 z dnia 13.12.2017r

Data publikacji: 2017 - 12 - 13

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 18

Odpowiedzi do zapytań

*W zaczernionym polu nazwy własne proponowanych rozwiązań – zaczernione tak aby nie wskazywać źródła zapytania

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 18

Odpowiedzi do zapytań 2

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 03

Protokół z otwarcia

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 24

Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla części IV i VII

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 24

Ogłoszenie o wyborze dla części IV i VII

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress