Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, staza)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 02 - 20
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

Część I: Zamknięty System próżniowy pobierania krwi do badań  (probówki próżniowe, igły motylkowe)

Część II – Staza bezlateksowa, nawijana w szpulki po 25 sztuk, o wymiarach 2,5×50 cm, kolor niebieski, oznakowanie CE – 20 000 szt

 

*(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia )

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 3 dni kalendarzowych (2 punkty); do 5 dni kalendarzowych (1 pkt), do 7 dni kalendarzowych (0 pkt) . (nieprzekraczalny termin realizacji to 7 dni kalendarzowych

-20% (do 2 punktów) – termin przydatności do użycia. Minimum 16 miesięcy – 2 punkty, minimum 12 miesięcy – 1 punkt, Minimalny termin to 7 miesięcy – 0 punktów .

Wskazane powyżej terminy dotyczą obydwu części zamówienia za wyjątkiem: Probówki i igły  (część I) pozycja 3 i 10 maja posiadać min 4 miesiące terminu ważności, a pozycje 10 i 11 minimum 12 miesięcy. Termin przydatności do uzycia probówek z pozycji 3 i 10 oraz uchwytów i igieł z pozycji 11 i 12 dla części pierwszej nie będzie oceniany

 

Wszelkie terminy należy zadeklarować w ofercie

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części . Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiający nie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP:

28292-2017 z dnia 2017-02-20

 

Data składania ofert: 2017 - 02 - 28
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferty należy złożyć w języku polskim
Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego składania ofert
Data otwarcia: 2017 - 02 - 28
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/02/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170309
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2017 - 02 - 20

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 02 - 24

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 07

Protokół  z otwarcia

 

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress