Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, staza, pojemniki na krew)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 02 - 04
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Część I: Zamknięty System próżniowy pobierania krwi do badań  (probówki próżniowe, igły motylkowe)

Część II: Probówki sterylne 11 ml, 16 mm średnicy, o okrągłym przekroju, długość 100 mm, pakowane po 100 sztuk,  z żółtym korkiem nienakręcanym, oznakowane CE, na opakowaniu zbiorczym nr LOT i REF

Część III – Staza bezlateksowa, nawijana w szpulki po 25 sztuk, o wymamiarach 2,5×50 cm, kolor niebieski, oznakowanie CE

Część IV  – pojemniki puste płytkowe a 1000 ml  – 4 000 sztuk

Część V  – pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml  – 6 000 sztuk

 

*(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia )

 

Szczegóły określa załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

– 90% cena. (maksymalnie 9 punktów)

– 10% zaoferowanie terminu realizacji dostaw przedmiotów zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (1 punkt)

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w BZP:25182-2016 z dnia 04.02.2016

Data składania ofert: 2016 - 02 - 12
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 02 - 12
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/02/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160222
Informacje dodatkowe:

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWAIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie   odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10, 12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 02 - 04

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 02 - 09

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress