Odczynniki do badania krwi oraz dostawy roztworu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 06 - 05
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

Część I – Odczynniki do aparatury Konelab 30 ISE Będącego własnością Zamawiającego

Część II – Odczynniki do aparatów ACL9000 i ACL TOP 300 CTS

Część III – roztwór wzbogacający do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych – 12 000 sztuk

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożone oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części . Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

  1. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

Data składania ofert: 2017 - 06 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert : 10:00
Język Ofert; Polski
Oferty należy przysyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2017 - 06 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/06/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170621
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2017 - 06 - 05

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 06 - 05

Opis Przedmiotu Zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 06 - 09

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 06 - 12

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 06 - 20

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress