RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 30000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Filtry do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych  – 12 000 sztuk

 

filtr laboratoryjny jednorazowy

– przeznaczony do filtracji 1 jednostki KKCz ( z 450 ml krwi pełnej )

– skuteczność filtracji do poziomu poniżej 1 x 106 leukocytów w preparacie

– system do maksymalnego odzyskania krwinek czerwonych ( by-pass, inny )

– dren zestawu umożliwiający stosowanie metody sterylnych połączeń ( np. SCD )

– każdy zestaw pakowany pojedynczo

– termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy

– napełnianie filtra bez użycia soli fizjologicznej

– odcinek drenu między filtrem a workiem odbiorczym o długości min. 30 cm

– krótki czas filtracji (max. kilkanaście minut )

-oznakowane znakiem CE

-informacja o właściwościach tworzywa z którego pojemnik jest wykonany

– zalecana temperatura przechowywania  – nie mniej niż do 30OC

-Etykieta macierzysta na pojemniku ma zawierać następujące informacje:

 • Nazwa składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony,
 • Dane producenta
 • Numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych
 • Wskazówki dotyczące stosowania
 • Potwierdzenie sterylności i apirogenności
 • Etykiety nie mogą być zdeformowane
 • Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów

– karton transportowy:

 • Ma nie ulegać łatwo zagnieceniom
 • ma zawierać informację: nazwa o producenta, ilość pojemników w kartonie, nazwę pojemników, numer LOT, REF, datę ważności, warunki przechowywania i inne wymogi producenta
 • W kartonie powinna się znajdować czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis wyrobu, zasady stosowania

 

Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii. W jednej dostawie wymagana nie więcej niż jedna serii wyrobu

Informacje dodatkowe:
 • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

– 90% cena .

-10 % termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (normalnie jest 10 dni kalendarzowych)

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dostarczonej próbki.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

Numer ogłoszenia w BZP: 1226872016 z 06.07.2016

 

Data składania ofert: 2016 - 07 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 07 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160728
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

Data publikacji: 2016 - 07 - 06

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 11

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress