RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 10 - 03
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa zgrzewarki do sterylnych połączeń drenów wraz impulsami do wykonania 25 000 zgrzewów

Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90%  cena

-10% termin realizacji zamówienia do 5 dni od złożenia Zamówienia przez Zamawiającego (normalnie termin będzie ustalony na 10 dni od złożenia zamówienia)

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

    1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych.

    2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 209111-2014 z dnia 03.10.2014
Data otwarcia: 2014 - 10 - 13
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress