RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 08 - 09
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi wykonanie zabiegów pobrania  ubogoleukocytanego koncentratu krwinek płytkowych  – UKKP (PLT) oraz zabiegów pobrania granulocytów (PNM) oraz dzierżawa separatorów  komórkowych  do aferezy wraz z zestawami z pojedynczym wkłuciem i podwójnym wkłuciem

 

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 Część I:

 Dzierżawa separatora komórkowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2013r roku wraz z 1080 zestawami*  do PLT oraz 24 zestawami* do PMN wraz z niezbędnymi płynami do wykonywania zabiegów aferezy

 

Część II:

 Dzierżawa separatorów  komórkowych  do aferezy wraz z zestawami z pojedynczym wkłuciem i podwójnym wkłuciem –

dzierżawa 2 sztuk  separatorów komórkowych  do aferez automatycznych wraz zestawami z pojedynczym wkłuciem w ilości 2280 sztuk oraz z podwójnym wkłuciem w ilości 360 sztuk oraz dostawami płynu ACD-A (2700 sztuk a’ 500ml)

 

*(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia)

Szczegóły określa  załącznik  nr 1 do pkt. D  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

 

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (1 punkt) – czas rozpoczęcia usuwania  awarii separatora

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 1 punkt.

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 0,5 punktu

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 0 punktów

Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 72 godziny.

2.3.)-20% termin przydatności do użycia  (do 2 punktów).

– Minimalny termin przydatności do użycia -9 miesięcy – 0 punktów

– Co najmniej 12 miesięcy: 1 punkt,

– Co najmniej 18 miesięcy: 2 punkty.

 

2.4.)-10% Interwencja serwisowa on-line (1 punkt).

– Zaoferowanie możliwości serwisowania lub diagnostyki  on-line separatora – 1 punkt

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  • Dopuszcza się składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP za wyjątkiem art. 24, ust 5  pkt1

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości  : 12 000,00 zł (część I) oraz 30 000,00 zł (część II)  na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu  jej zawarcia w formach przewidzianych ustawą UPZP

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana   w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

Numer Ogłoszenia w UPUE: 2017/S 151-312295

Data składania ofert: 2017 - 09 - 15
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania: Regionelne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11, 31-540
Sekretariat

Oferty w języku Polskim
Data otwarcia: 2017 - 09 - 15
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 60 dni
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/08/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170926
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2017 - 08 - 09

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 05

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 19

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress