Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi wykonanie 500 zabiegów pobrania ubogoleukocytanego koncentratu krwinek płytkowych – UKKP (PLT) oraz 48 zabiegów pobrania granulocytów (PNM)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 01 - 27
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa separatora komórkowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014r roku wraz z 500 zestawami* do PLT oraz 48 zestawami* do PMN

 

*(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia)

Szczegóły określa załącznik  nr 1 do pkt. D  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty :

– 90 % cena (9 punktów), dodatkowo 1 punkt za zaoferowanie terminu dostawy zestawów do separatora komórkowego w terminie do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni kalendarzowych)

 

Ponadto oferowane zestawy do separatora oraz sam separator komórkowy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

 

Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

 

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data składania ofert: 2016 - 02 - 09
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 02 - 09
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wynik_postępowania.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160212
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

  1. Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10

mgr Krzysztof Zając – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWAIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie   odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 12 261-88-10, 12 261 -88 -18   fax: 12 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 01 - 27

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 02 - 05

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress