Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z dostawami 19 200 zestawów do redukcji patogenów w osoczu

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  : 

 

Przedmiotem zamówienia jest 24 miesięczna dzierżawa dwóch  takich samych, nowych urządzeń do redukcji patogenów w osoczu uzyskiwanym z krwi pełnej lub metodą plazmaferezy oraz 19 200 zestawów do inaktywacji

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10% realizacja dostaw zestawów do dzierżawionych urządzeń w terminie do 5 dni  od złożenia zmówienia (1 punkt)

Uwaga! Nowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty!

1. Cena 65 % (do 6,5 pkt)

2. Termin dostaw 5% – realizacja dostaw zestawów do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (0,5 punktu) – należy zadeklarować w ofercie
3. Jakość 20%: zaoferowanie metody inaktywacji z zastosowaniem naturalnych substancji, które nie wymagają usuwania ze składnika krwi po procesie naświetlania. Wykonawca , który zaoferuje taka metoda otrzyma dodatkowo 2 punkty – należy przedstawić materiały producenta urządzeń z których wynikać będzie spełnienie warunku
4. Wydajność 10% : zaoferowanie urządzeń do inaktywacji , które mogą wykonywać także inaktywacje płytkową (dodatkowo 1 punkt) – należy przedstawić materiały producenta urządzeń z których wynikać będzie spełnienie warunku

Ponadto oferowana aparatura (urządzenia)  musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 30 000 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 

Data składania ofert: 2016 - 08 - 09
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00

!Nowa data składania ofert: 26.08.2016 , godzina 10:00
Data otwarcia: 2016 - 08 - 09
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00

!Nowa data składania ofert: 26.08.2016 , godzina 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-7.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160908
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

4. Nr ogłoszeniaw Dz.UE:2016/S 124-222230 z 30.06.2016r

Odpowiednie ogłoszenie o sprostowaniu zostało przesłane dnia 03.08.2016

 

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 07 - 01

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 01

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 03

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 03

Nowy wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 03

Nowy wzór umowy – edytowalny

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress