Dzierżawa aparatury do archiwizacji próbek osocza i aferezy

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 13
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  : 

Część I : dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami  zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza.

Część II: dzierżawa 3 sztuk  separatorów komórkowych  do aferez automatycznych wraz zestawami z pojedynczym wkłuciem w ilości 2000 sztuk oraz z podwójnym wkłuciem w ilości 700 sztuk oraz dostawami płynu ACD-A (2 700 sztuk a’ 500ml)

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10%  (dodatkowo jeden punkt) zaoferowanie terminu realizacji materiałów do aparatury do 5 dni od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni)

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

Szczegóły określa SIWZ

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 5 000,00 zł dla części I oraz 30 000,00 zł dla części II w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w Dz. UE:  2016/S 133-240051 z 13.07.2016

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240051-2016:TEXT:PL:HTML

 

 

Data składania ofert: 2016 - 08 - 23
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 08 - 23
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-5.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160826
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 07 - 13

SIWZ

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 16 Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress