Dzierżawa aparatury do aferezy i archiwizacji próbek osocza

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 11 - 04
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  : 

Część I : dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami  zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza.

Część II: dzierżawa 3 sztuk  separatorów komórkowych  do aferez automatycznych wraz zestawami z pojedynczym wkłuciem w ilości 900 sztuk oraz z podwójnym wkłuciem w ilości 250 sztuk oraz dostawami płynu ACD-A (1150 sztuk a’ 500ml)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10%  (dodatkowo jeden punkt) zaoferowanie terminu realizacji materiałów do aparatury do 5 dni od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni)

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 5 000,00 zł dla części I oraz 13 000,00 zł dla części II w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Wznowienia:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • Numer ogłoszenia w UPUE: 2014/S 212-375007

Pozostałe szczegóły w SIWZ

 

Data otwarcia: 2014 - 12 - 15
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress