Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odpowiedniej ilości odczynników i materiałów zużywalnych do tych analizatorów

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 03 - 12
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia skrócony : 

 

Część I

 – odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań CBC 5 diff w tym 1000 badań Retic.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część II

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań morfologii z rozmazem oraz 1000 badań RETIC.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część III

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 50 000 badań,

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

 

Dotyczy wszystkich  części:

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np., foldery, katalogi, specyfikacje techniczne – wszystkie wydane przez producenta przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

 

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (1 punkt) – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii analizatora

W przypadku zadeklarowania czasu reakcji do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 1 punkt. Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 24 godziny.

2.3.)-20% termin przydatności do użycia  (do 2 punktów).

– Minimalny termin przydatności do użycia -5 miesięcy – 0 punktów

– Co najmniej 7 miesięcy: 1 punkt,

– Co najmniej 12 miesięcy: 2 punkty.

 

2.4.)-10% Interwencja serwisowa on-line (1 punkt).

– Zaoferowanie możliwości serwisowania on-line analizatora – 1 punkt

 

Należy w części cenowej oferty zadeklarować wszelkie terminy

 3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

  • Numer ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie nr 41665 – 2017 z dnia 2017-03-12 r.

 

 

Data składania ofert: 2017 - 03 - 24
Godzina składania ofert: Godzina składania : 10:00 na adres: Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Oferty należy składać w języku polskim
Data otwarcia: 2017 - 03 - 24
Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170328
Informacje dodatkowe:

 

  • INFORMACJE PODSTAWOWE

 1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2017 - 03 - 12

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 24

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress