Dzierżawa analizatora seroligicznego i zakup odczynników do badań serologicznych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 12 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I: 18 miesięczna dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą kart żelowych wraz
z zapasem odczynników i materiałów zużywalnych.

Przedmiotem zamówienia jest 18 miesięczna dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą kart żelowych wraz
z zapasem odczynników i materiałów zużywalnych.
Zamawiający zastrzega, że ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych mogą ulec zmianie, tzn. mogą być
niższe lub wyższe o 20% wartości umowy w przypadku innej od planowanej ilości dawców krwi i pacjentów.

Część II: dostawa odczynników i do badań immunohematologicznych w Pracowniach: konsultacyjnej i grup krwi
dawców Działu Immunologii Transfuzjologicznej

Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

    Część I

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10% dostarczenie pozytywnej opinii IHIT w zakresie oferowanych testów (odczynników i materiałów zużywalnych) (1 punkt)

 

     Część II

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10% dostarczenie pozytywnej opinii IHIT w zakresie oferowanych testów (odczynników i materiałów zużywalnych) (1 punkt)

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Dopuszcza  się składanie ofert częściowych.

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 15 000,00 zł (część i), 8 000,00 zł  (część II) w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Zamawiający  przewiduje składanie zamówień uzupełniających (w wysokości do 20% wartości umowy dla każdej części)

  Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Zamawiający  przewiduje składanie zamówień uzupełniających (w wysokości do 20% wartości umowy dla każdej części)

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

NUmer ogłoszenia w UPUE:  2014/S 232-408547

Data otwarcia: 2015 - 01 - 15
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress