Dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą mikropłytkową

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 03 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Dzierżawa na okres 36 miesięcy nowego z 2016 roku, w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, a także sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w języku polskim niezbędnego do obsługi analizatora zgodnie z jego przeznaczeniem; drukarki do wydruku kodów kreskowych, drukarki laserowej do wydruku protokółów badań  i skanera zaprogramowanych do współpracy z systemem ISBT 128

 

Szczegóły określa załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (dostaw wraz z dzierżawą)

– 10% termin realizacji dostaw odczynników i materiałów zużywalnych do 5 dni od daty złożenia zamówienia (normalnie 10 dni)

Ponadto oferowany analizator i odczynniki oraz materiały zużywalne i kontrole muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia . Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań ( w tym w szczególności spełnienie wymogów technicznych odnośnie analizatora) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA, FINANSOWANIE i INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 30 000,00 zł

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się wysokości 2% wartości umowy brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004/Bank Gospodarstwa Krajowego.,  lub innych formach dopuszczonych w PZP (numer konta do wpłaty dotyczy również wadium)

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Zamówienia dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  • Numer ogłoszenia w Dz. U. UE:

2016/S 042-069156 z dnia 01.03.2016, przesł 26.02.2016

 

Pozostałe informacje zawiera SIWZ

 

 

Data składania ofert: 2016 - 04 - 13
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 04 - 13
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160420
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10

mgr Krzysztof Zając – Tel. 12  261-88-18

 

4.Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie   odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 12 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Data publikacji: 2016 - 03 - 02

SIWZ

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress