Dostawy roztworu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 06 - 09
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 30 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

W osobnym załączniku

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np. karty charakterystyki, foldery, katalogi, badania producenta) – należy dołączyć jedna próbkę

Informacje dodatkowe:

1.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90%  cena (maksymalnie 9 punktów)

-10% termin realizacji dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia (1 punkt dodatkowo) . W przypadku nieprzyznania punktu w tym kryterium termin realizacji dostaw wynosić będzie 10 dni

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

2.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

3.WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w BZP: 78393-2016 z dnia 09.06.2016r

 

Data składania ofert: 2016 - 06 - 21
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 06 - 21
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/06/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160629
Informacje dodatkowe:

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

II.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 06 - 09

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 06 - 09

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress