RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 11 - 22
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia

 

Cześć I: zakup i dostawa odczynników i do badań immunohematologicznych w Pracowniach: konsultacyjnej i grup krwi dawców Działu Immunologii Transfuzjologicznej. Odczynniki muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w  obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 w sprawie dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania,

wydawania….” oraz odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 

Cześć II: ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR będącego na wyposażeniu Zamawiającego

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

2.1. Część I:

2.1.1. Jakość- Opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (dotyczy pozycji 1-32, za każda pozytywna opinie 2pkt= 2 %), max 64 pkt= 64%

2.1.2. Cena-36 % (do 36 pkt  – obliczana proporcjonalnie)

 

 

2.2. Część II:

2.2.1 -60% cena (do 60 pkt, liczone proporcjonalnie)

2.2.2.-10%  /10 punktów/ Dostawy zgodnie z harmonogramem z możliwością zmiany harmonogramu przez Zamawiającego (znaczenie ma dowolna możliwość zmian w harmonogramie, na co godzi się Wykonawca w zamian za dodatkowy punkt)

2.2.3.-10% /10 punktów/ Terminy ważności odczynników dłuższe niż w opisie przedmiotu zamówienia o co najmniej 10%. (miesiąc liczy się jako 30 dni) Dotyczy odczynników w pkt: 1, 2, 4

2.2.4. -20%  – /20 punktów/ – zapewnienie infolinii do rozwiązywania problemów w związku z użytkowaniem przedmiotu zamówienia w tym w szczególności otrzymywanych wyników badań

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty Można składać w odniesieniu do wszystkich części.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej (pięć/dwie) (część I/II) umowy odczynników do badania krwi  –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń                  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2017 - 11 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert:10:00
Język ofert: Polski
Miejsce składania: RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2017 - 11 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20171211
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

  1. Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

  • Numer ogłoszenia w BZP

620248-N-2017 z 2017-11-22

 

 

Data publikacji: 2017 - 11 - 22

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 11 - 28

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 01

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress