RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 07 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

zakup i dostawa, instalacja i podłączenie fabrycznie nowego serwera, rok produkcji 2015 r. do istniejącego w RCKiK w Krakowie systemu Banku Krwi autorstwa Asseco Poland S.A.

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (9 punktów)

– 10% zaoferowanie 5 letniego okresu  gwarancji z uwzględnieniem wszystkich warunków wynikających z umowy

(1 punkt)

Ponadto zaoferowany przedmiot zamówienia musi w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, OPŁATY

 

1.Wadium: wnosi się w wysokości  10  000,00 zł na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 Bank Gospodarstwa Krajowego

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w BZP: 161812-2015

Data otwarcia: 2015 - 07 - 07
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress