Dostawy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie artykułów spożywczych i zastawy stołowej z tworzyw sztucznych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 11 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

Część I – Sok owocowy 100 % – 106 000 sztuk,

Część II – Herbata w saszetkach  – 78 000 sztuk,

Część III – Cukier w saszetkach – 230 000 sztuk,

Część IV – Kawa w saszetkach – 100 000 sztuk

Część V – Zastawa stołowa z tworzyw sztucznych 

(zwane też dostawami lub przedmiotem zamówienia)

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji .

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

1.Złożonie oferty cenowej

     1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

     2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 463474-2013r z 14.11.2013r
Data otwarcia: 2013 - 11 - 26
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress