Dostawy czekolady pełnej, wafli czekoladowych, cukru i soków owocowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 10 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I:-czekolada mleczna w ilości 800 000 sztuk-czekolada gorzka w ilości 320 000 sztuk

Część II-czekolada biała w ilości 480 000 sztuk

Część III:- wafle czekoladowe w ilości 200 000 sztuk

Część IV- cukier w saszetkach w ilości 440 000 sztuk

Część V- soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) – 200 000 sztuk

Szczegóły pod ogłoszeniem (SIWZ, zapytania i odpowiedzi)

 

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty ( dotyczy części I , II, III) :

-70%  cena

-30%  walory smakowe

Ponadto oferowane czekolady/wafle czekoladowe  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty ( dotyczy części  IV, V) :

-90%  cena

-10%  – termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia do 5 dni od złożenia zamówienia (1 punkt)

Ponadto oferowane przedmioty zamówienia   muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.Złożonie oferty cenowej

        1.1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

        1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości:

Część I: 28 000,00 zł

Część II:  8 000,00 zł

Część III: 3 000,00 zł

Część IV:    200,00 zł

Cześć V:  2 500,00 zł

w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W tytule przelewu należy poinformować,  której części dotyczy wadium

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wnosi się w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy  zawarcia umowy w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego  nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 (dotyczy również wadium)

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Zamówienia uzupełniające i dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych. 

 

  • NUMER OGŁOSZENIA W UPUE:

2015/S 202-365783 z dnia 17.10.2015r

Data składania ofert: 2015 - 11 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 11 - 27
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/10/ogłoszenie-o-wyniku.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 10 - 19

SIWZ ZP – 13-15

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 11 - 16

Odpowiedzi z dnia 16.11.2015

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 11 - 17

Odpowiedzi z dnia 17.11.2015

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress