Dostawy czekolady pełnej oraz wafli czekoladowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 09 - 11
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I:

-czekolada mleczna w ilości 1 000 000 sztuk

-czekolada gorzka w ilości       400 000 sztuk

Część II

-czekolada biała w ilości          200 000 sztuk

 Część III:

– wafle czekoladowe w ilości   200 000 sztuk

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty ( dotyczy wszystkich części) :

-60%  cena

-40%  walory smakowe

Ocena organoleptyczna smaku czekolad/wafli  przeprowadzona zostanie w oparciu o spełnienie warunków Art. 7 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprzez 20 osobową statystycznie, dowolnie dobraną grupę osób przeprowadzi próby organoleptyczne, smakowe z zachowaniem anonimowości badanych czekolad/wafli. Uczestnicy próby będą smakować kawałki czekolad/wafli z talerzyków oznaczonych numerami. Tylko komisja przetargowa, (nie degustujący  próbek) znać będzie marki  i producentów czekolad/wafli kryjące się za poszczególnymi numerami talerzyków. Uczestnicy próby poszczególnym numerom przyznawać będą punkty od 1 – o najmniej korzystnym smaku, do 10 – o smaku najlepszym. Średnia arytmetyczna punktów dla poszczególnego numeru będzie pierwszą składową w kryterium „ walory smakowe”. Zamawiający stoi na stanowisku, że statystyczna 20 osobowa grupa osób, może być niezależną i reprezentatywną grupą do oceny smaku czekolad/wafli

Ponadto oferowane czekolady/wafle czekoladowe  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości:

Część I: 30 000,00 zł

Część II:  4 000,00 zł

Część III: 5 000,00 zł

w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W tytule przelewu należy poinformować,  której części dotyczy wadium

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wnosi się w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy  zawarcia umowy w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Nr konta: Bank PKO S.A Oddział Kraków nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113 (dotyczy również wadium)

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Nr ogloszenia w UPUE: 2013/S 175-301857 z 10.09.2013r

Data otwarcia: 2013 - 10 - 22
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress