RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 10 - 09
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 135 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Dostawy artykułów spożywczych

Część I:

-czekolada mleczna w ilości    800 000 sztuk

-czekolada gorzka w ilości       600 000 sztuk

 

Część II:

– wafle czekoladowe w ilości    600 000 sztuk

Część III

– cukier w saszetkach w ilości  440 000 sztuk

Część IV

– soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) – 400 000 sztuk

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I ):

 

2.1.)-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (10 punktów) – termin realizacji dostawy . Zamawiający przyzna 10 pkt za realizację dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia. (standardowy termin to 10 dni)

2.3.)-10% wydłużenie terminu przydatności do spożycia  (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 3 miesiące wydłużające termin przydatności do spożycia

2.4.)-10% (10 punktów). Jakość. Zaoferowanie czekolady mlecznej 30-40% masy kakaowej

2.5.)-10% (10 punktów). Jakość. Zaoferowanie czekolady gorzkiej 70-75% masy kakaowej

 

2.1.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części II ):

2.1.1 )-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.1.2.)-10% (10 punktów) – termin realizacji dostawy . Zamawiający przyzna 10 pkt za realizację dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia. (standardowy termin to 10 dni)

2.1.3.)-10% wydłużenie terminu przydatności do spożycia  (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 3 miesiące wydłużające termin przydatności do spożycia

2.1.4.)-20% (20 punktów). Jakość. Zaoferowanie batoników w polewie z czekolady mlecznej  o zawartości masy kakaowej 40-50%

 

2.2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części III i IV ):

2.2.1)-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.2.)-20% (20 punktów) – termin realizacji dostawy . Zamawiający przyzna 20 pkt za realizację dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia. (standardowy termin to 10 dni)

2.2.3.)-20% wydłużenie terminu przydatności do spożycia  (do 20 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 3 miesiące wydłużające termin przydatności do spożycia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

 

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, żę wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

2a. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca przedstawi

wykaz przynajmniej 3 wynikających  z odpowiedniej umowy dostaw wyrobów czekoladowych całościowo wykonanych/Dostawy z umów zawartych  na co najmniej 200 000,00 zł każda/, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 35 000,00  zł na cześć I, 6 000,00 zł na cześć II, 400,00 zł na cześć III,  5 000,00 zł na część IV )  na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 

 

 

Data składania ofert: 2017 - 11 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00 Termin związania z ofertą: 60 dni od daty składania
Język oferty: polski
Data otwarcia: 2017 - 11 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w UPUE: 2017/S 193-395606

 

Data publikacji: 2017 - 10 - 11

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 11 - 06

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 11 - 06

Wzór kartonika na czekolady

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 11 - 21

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 11 - 30

Unieważnienie postępowania na cześć I i II

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 15 Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress