RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 12 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony Opis przedmiotu Zamówienia

Część I:

-czekolada mleczna w ilości    800 000 sztuk

-czekolada gorzka w ilości       600 000 sztuk

Część II:

– wafle czekoladowe w ilości    600 000 sztuk

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I ):

2.1.)-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (10 punktów) – termin realizacji dostawy . Zamawiający przyzna 10 pkt za realizację dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia. (standardowy termin to 10 dni)

2.3.)-10% wydłużenie terminu przydatności do spożycia  (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 3 miesiące wydłużające termin przydatności do spożycia

2.4.)-10% (10 punktów). Jakość. Zaoferowanie czekolady mlecznej 30-40% masy kakaowej

2.5.)-10% (10 punktów). Jakość. Zaoferowanie czekolady gorzkiej 70-75% masy kakaowej

 

2.1.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części II ):

 

2.1.1 )-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.1.2.)-10% (10 punktów) – termin realizacji dostawy . Zamawiający przyzna 10 pkt za realizację dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia. (standardowy termin to 10 dni)

2.1.3.)-10% wydłużenie terminu przydatności do spożycia  (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 3 miesiące wydłużające termin przydatności do spożycia

2.1.4.)-20% (20 punktów). Jakość. Zaoferowanie batoników w polewie z czekolady mlecznej  o zawartości masy kakaowej 35-40%

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, żę wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

 

2a. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca przedstawi

 

wykaz przynajmniej 3 wynikających  z odpowiedniej umowy dostaw wyrobów czekoladowych całościowo wykonanych/Dostawy z umów zawartych  na co najmniej 200 000,00 zł każda/, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj wykonawcy

 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 35 000,00  zł na cześć I, 6 000,00 zł na cześć II, na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5. Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym  możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

Data składania ofert: 2018 - 01 - 05
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania : RCKIK w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Język Oferty: Polski
Data otwarcia: 2018 - 01 - 05
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 60 dni
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl
2.Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej UPZP
3. Osoby do kontaktu:
mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10
mgr Krzysztof Zając – Tel. 12 261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl i k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem: tel. 0-12 261-88-10, 12 261 -88 -18 fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na dwa adresy e-mailowe)
Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem
Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

  • Numer ogłoszenia w UPUE: 2017/S-485678-2017
Data publikacji: 2017 - 12 - 06

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 06

Wzór kartonika na czekolady

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 21

Sprostowanie

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 08

protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 17

Wynik postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress