Dostawy 67 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 06 - 21
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

 

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego – 67 000 sztuk

1.Jednorazowe

2.Oznaczenie CE lub  Deklaracji Zgodności producenta na zgrzewarkę TSCD II Terumo w zakresie posiadania znaku CE ,tj. dokumentu prawnie dopuszczającym to urządzenie oraz materiały eksploatacyjne (nożyki) do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskie wraz z oświadczeniem, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej.

3.Oryginalnie zapakowane,

4.Na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane do jakiego sprzętu oferowane zestawy są przeznaczone

5.Wykonawca zapewni nieodpłatna obsługę serwisową uszkodzonej zgrzewarki TSCD II firmy Terumo, jak również zapewni na okres jej naprawy urządzenie zastępcze – w  przypadku gdy awaria była spowodowana dostarczanym przez wykonawcę przedmiotem zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 10 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 15 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 15 dni kalendarzowych)

3.)-20 % termin płatności faktury (do 2  punktów). – do 30 dni od daty wpływy do Zamawiającego – 2 punkty; do 25 dni – 1 punkt; do 20 dni – 0 punktów. Nieprzekraczalny minimalny termin płatności faktury – 20 dni od daty wpływu do zamawiającego

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części . Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części ( jeżeli dotyczy)
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP, za wyjątkiem art. 24, ust 5, pkt 1  UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5. Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym  możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana   w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 536411-N-2017 z dnia 2017-06-21

 

 

 

Data składania ofert: 2017 - 06 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert :10:00
Oferty mają być złożone w Języku Polskim na adres:
ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2017 - 06 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/06/ogłosz.-o-wyborze.doc
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

  1. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Data publikacji: 2017 - 06 - 21

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 06 - 28

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress