Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków
19 lipca 2016
Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych
25 sierpnia 2016

Część I:  PRASY DO AUTOMATYCZNEGO ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW KRWI PEŁNEJ

Część II : KOAGULOMETR

 

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 Część I

Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej wraz z zestawem komputerowym ( PC, monitor, klawiatura, mysz )      i oprogramowaniem przekazującym dane do systemu Bank Krwi, umożliwiającego jednoczesne przetwarzanie 16 jednostek krwi pełnej – 16 pras pojedynczych lub 8 pras podwójnych

 

Część I

analizator koagulologiczny.

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz niektóre wymagania posprzedażne, wdrożeniowe i serwisowe  wzór umowy

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 08 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I:  PRASY DO AUTOMATYCZNEGO ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW KRWI PEŁNEJ

Część II : KOAGULOMETR

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Część II

Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej wraz z zestawem komputerowym ( PC, monitor, klawiatura, mysz )    i oprogramowaniem przekazującym dane do systemu Bank Krwi, umożliwiającego jednoczesne przetwarzanie 16 jednostek krwi pełnej – 16 pras pojedynczych lub 8 pras podwójnych

 

Część I

analizator koagulologiczny.

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz niektóre wymagania posprzedażne, wdrożeniowe i serwisowe  wzór umowy

Informacje dodatkowe:
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

2.1 Część I

2.1.1 – 50% cena (maksymalnie  50 punktów)

2.1.2 Pozostałe kryteria punktowane  (dodatkowo do 50 punktów) i punktacja w opisie przedmiotu zamówienia

 

2.2 Część II

2.2.1  60% cena (maksymalnie 60 punktów)

2.2.2. Termin realizacji dostawy do 2 tygodni oz zawarcia umowy – dodatkowo 10 punktów (należy zdeklarować w części cenowej oferty). Normalny termin dostawy – 4 tygodnie od zawarcia umowy

2.2.3. Gwarancja min 36 miesięcy na przedmiot zamówienia  – dodatkowo 10 punktów (należy zdeklarować  części cenowej oferty)

2.2.4. Klasa energooszczędności co najmniej A+ – dodatkowo 10 punktów (załączyć do oferty  dokumentację z której to wynika)

2.2.5. Spełnienie łącznie wszystkich  parametrów jakości w opisie przedmiotu zamówienia – dodatkowo 10 punktów (załączyć do oferty  dokumentację z której wynika spełnienie tego kryterium)

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24 aa UPZP

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

 1. posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 2. posiadanie niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej do wykonywania zamówienia
 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23 – wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w załączniku do punktu E SIWZ

4. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie 24, ust 5 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

 • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości  : 16 000,00 zł  (część 1), 2 500,00 (Cześć 2),  na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu  jej zawarcia w formach przewidzianych ustawą UPZP

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Termin związania z ofertą: 60 dni od daty składania ofert

 

 • ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

 • Numer ogłoszenia w Dz.UE.:

2016/S 159-287439 opubl. 19.08.2016r

 

 • Adres do wypełnienia Jedz automatycznie:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

W dniu 13.09.2016 ukazało się przesłane w dniu 9.09.2016 do Dz.U.E ogłoszenie korygujące do ogłoszenia 159-287439 z korektą dot opisu przedmiotu zamówienia. Korekta jest spójna z korektą zawartą w odpowiedziach do zapytań. Numer ogłoszenia: 2016/S 176-315952

(14.09.2016)

 

RCKiK w Krakowie uprzejmie informuje, ze instrukcja wypełniania JEDZ oraz sam dokument dostępne są pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

(16.09.2016)

 

RCKiK uprzejmie informuje, ze dnia 20.09.2016  ukazało się przesłane dnia 16.09.2016r pod numerem 2016/S 181-324682 ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

(21.09.2016)

 

 

 

Data składania ofert: 2016 - 09 - 26
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferty sporządzone w języku polskim należny przesyłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie.

Zmiana godziny i daty składania ofert: 5 październik 2016, godzina 10:00
Data otwarcia: 2016 - 09 - 26
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 11:00

Zmiana godziny i daty otwarcia ofert: 5 październik 2016, godzina 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/08/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20161019
Informacje dodatkowe:

Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  , Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uwaga! (aktualizacja z dnia 11.09.2016):

w odpowiedziach z dnia 08.09.2016 pojawił się błąd polegający na przestawieniu słów pojedyncze i podwójne w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wymagań szczegółowych dla oferowanych pras

Było:

Tak, dopuszcza sie. 12  pras pojedynczych lub 6 pras podwójnych z łamaczem do pojemników Macopharma   i odpowiednio 2  prasy podwójne lub 1 pojedyncza do pojemników Fresenius

a ma być:

Tak, dopuszcza sie. 12  pras pojedynczych lub 6 pras podwójnych z łamaczem do pojemników Macopharma  i odpowiednio 2  prasy pojedyncze lub 1 podwójna do pojemników Fresenius

Poprawne odpowiedzi są już na stronie.

 

 

Data publikacji: 2016 - 08 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Opis przedmiotu zamówienia , cześć I, część II

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Odpowiedzi do zapytań 6

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 09 - 16

Odpowiedzi do zapytań 5

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 09 - 09

Odpowiedzi do zapytań 1, Odpowiedzi do zapytań 2

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 10 - 07

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 09 - 09

Odpowiedzi do zapytań 3

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 09 - 09

Odpowiedzi do zapytań 4

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress