Dostawa samochodu typu mini-bus do 3,5 tony DMC (Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 10 - 05
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników  – fabrycznie nowego – 1 sztuka wraz z pojemnikami do przewozu krwi i jej składników (2 sztuki).

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

2.1.-60% cena (do 60 pkt obliczane proporcjonalnie )

 

2.2. Wartość punktowa w kryterium nr 2 wyliczana jest następująco:

2.2.1. od 24 miesięcznego do 36 miesięcznego okresu gwarancji włącznie – 0 PKT

2.2.2. powyżej 36 miesięcznego okresu gwarancji – 20 PKT

 

2.3. Wartość punktowa w kryterium nr 3 wyliczana jest następująco:

2.3.1. Moc silnika od 130 KM do 140 KM włącznie – 0 PKT

2.3.2. Moc silnika powyżej 140 KM do 150 KM włącznie – 10 PKT

2.3.3. Moc silnika powyżej 150 KM – 15 PKT

 

2.4. Wartość punktowa w kryterium nr 4 wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych wyliczana jest

następująco:

2.4.1. Deklaracja wykonawcy potwierdzająca wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych – 5 pkt

2.4.2. Brak deklaracji wykonawcy potwierdzającej wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych –

0 pkt

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 50% wartości Zamówienia podstawowego

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy środków transportu typu mini-bus (o wartości brutto 100.000, zł każda)

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

  • OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 3 000,00 zł

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  5%  wartości umowy brutto  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych najpóźniej w dniu zawarcia  umowy. Nr rachunku Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2017 - 10 - 16
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język ofert: Polski
Termin związania z ofertą: 30d ni od daty składania
Miejsce składania:
RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2017 - 10 - 16
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

  • Numer ogłoszenia w BZP:

598075-N-2017 z dnia 05-10-2017

Data publikacji: 2017 - 10 - 05

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 10 - 17

Unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress