Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA,HCV RNA,HIV RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną oraz materiału genetycznego wirusów ParvoB19/HAV w pulach metodą automatyczną na tych samych systemach/ analizatorach ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 02 - 29
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

1.1, Wykonawca dostarczy testy i materiały zużywalne do zbadania 500 000 pojedynczych donacji (HIV,HCV,HBV) w ciągu 48 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy  do momentu zakończenia Umowy lub wykorzystania testów z opcją zmiany wielkości zamówienia o +/- 20%.  Wykonawca dostarczy testy i materiały zużywalne do zbadania około 250 000 wybranych  donacji w pulach max 96 (Parvo B19/HAV) w ciągu 48 miesięcy od momentu  rozpoczęcia realizacji Umowy do momentu zakończenia Umowy lub wykorzystania testów  z opcją zmiany wielkości zamówienia o +/-20%.

 

1.2. Wykonawca wydzierżawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r automatyczne systemy/analizatory  do diagnostyki ,jak wyżej (pkt 1,1.), umożliwiające zbadanie,  zautoryzowanie wyników, wydanie list kwalifikacyjnych dla średnio 500-700 pojedynczych  donacji dziennie w czasie nie dłuższym niż 10 godzin oraz wykonania badań w pulach w tym  samym czasie ,bez przekroczenia regulaminowego czasu pracy laboratorium określonego  przez Zamawiającego oraz bez zmiany organizacji pracy laboratorium.

 

1.3. Wykonawca dostarczy na swój koszt ekspertyzę opinii konstrukcyjnej dotyczącej możliwości posadowienia oferowanych urządzeń w pomieszczeniu wskazanym przez  Zamawiającego (trzecie piętro 3.6). Ekspertyza będzie wykonana przez organ wskazany przez Zamawiającego.

1.3.1. Zamawiający udostępni potencjalnym wykonawcom odpowiednie konieczne dane i plany pomieszczeń, w których mają stać analizatory.

 

Szczegóły określa załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz wzór umowy.

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

70% cena (maksymalnie 70 punktów). Oceniana będzie cena całej oferty

Kryteria jakościowe – dodatkowo do 30 punktów (tabela poniżej)

L.P oceniany parametr Sposób opisu Ilośc punktów
1 czułość zaoferowanej metody(IU/ml)

jako suma czułości oferowanych testów

(HIV 1,2; HCV; HBV)

Podać czułość metoda bardziej czuła 5 punktów /metoda mniej czuła

O punktów

2 analizator/system umożliwiający badanie próbek w seriach w trybie ciągłego doładowania i procesowania bez konieczności kalibracji każdej serii próbek Spełnia/nie spełnia Spełnia – 2 punkty

Nie spełnia – 0 punktów

3 powierzchnia (m2) potrzebna do instalacji wszystkich elementów systemu Mniejsza/większa (podać powierzchnię) Mniejsza -10 punktów

Większa -0 punktów

4 czas wymagany dla uzyskania wyniku

pilnego niezależnie od pory wystąpienia

podać w minutach Czas krótszy – 2 punkty

Czas dłuższy – 0 punktów

5 ilość elementów zużywalnych

potrzebnych do wykonania

badania(podać listę)

Podać ilość Mniejsza – 2 punkty

Większa – 0 punktów

6 całkowita masa zaoferowaneqo sprzętu Podać masę Mniejsza – 5 punkty

Większa – 0 punktów

7 termin ważności odczynników (od daty

dostarczenia do Zamawiającego)

Podać okres ważności Dłuższy – 4 punkty

Krótszy – 0 punktów

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1.1.Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

  1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 UPZP

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • Wadia, finanasowanie, inne opłaty

1.Wadium: wnosi się w wysokości 250 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (nr konta zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE:

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających w zakresie zwiększenia ilości odczynników w zakresie do 20% wartości umowy brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

Data składania ofert: 2016 - 04 - 12
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 04 - 12
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/02/ogłosz.-o-wyborze-2.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160429
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE OGÓLNE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10

mgr Krzysztof Zając – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie się odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 12 261-88-10, 12 261 -88 -09   fax: 12 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

  • NUMER OGŁOSZENIA W Dz.U UE:

2016/S 041-066959, przesłany 25.02.2016, opubl, 27.02.2016r

 

Pozostałe informacje szczegółowe są zawarte w SIWZ

Kwestie nie uregulowane powyzszym ogłoszeniem i w SIWZ reguluje Ustawa PZP wraz z aktami wykonawczymi.

Data publikacji: 2016 - 03 - 01

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 03 - 31

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 03 - 31

Propozycja umowy dot danych osobowych przekazana przez Wykonawcę

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress