Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 10 - 17
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Wykonanie i dostawa dwóch identycznych, fabrycznie nowych samochodów  z zabudową chłodniczo-mrozniczą na bazie pojazdów identycznych pojazdów bazowych o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, również po zabudowie.

 

   

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Informacje dodatkowe:
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. Cena” 60% (do 6 pkt).Punktacja obliczana proporcjonalnie
 2. Do 1 punktu dodatkowo – termin realizacji. Za skrócenie terminu realizacji jeden tydzień dodatkowo 1 pkt. . Nieprzekraczalny termin realizacji – 3 tygodnie (od zawarcia umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia do zamawiającego zakończonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym). Wykonawca poda w części cenowej oferty proponowany termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
 3. 1 punkt za wydłużenie terminu gwarancji mechanicznej i na lakier do min 36 miesięcy (w tym zabudowa). W części cenowej oferty zadeklarować długość gwarancji.
 4. 1 punkt dodatkowo – zapewnienie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych (w tym zabudowy) w okresie gwarancji. W części cenowej oferty złożyć odpowiednia deklarację.
 5. Zużycie Paliwa” Do 1 pkt dodatkowo – punktacja liczona proporcjonalnie za jak najniższe zużycie paliwa pojazdu bazowego w cyklu mieszanym wg oficjalnych wartości podanych przez producenta dla pojazdu bazowego. Podstawą wyliczenia punktacji będzie najwyższe z danego przedziału (jeżeli podane jest zużycie paliwa z przedziału) podane przez wykonawcę na bazie materiałów producenta pojazdu bazowego zużycie paliwa w cyklu mieszanym. Podać wspomniane zużycie paliwa w części cenowej oferty i załączyć materiały producenta pojazdu bazowego z których to wynika.

Przykład: w cyklu mieszanym w oficjalnym folderze reklamowym producent pojazdu bazowego podaje zużycie paliwa wynosi od 9,4 do 9,8 l/100 km. Do obliczeń w sekcji I SIWZ zostanie użyta wartość 9,8.

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

 • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości  : 6 000,00 zł  na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  w wysokości 10% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu  jej zawarcia w formach przewidzianych ustawą UPZP

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 • Zamówienia Uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

 • Numer ogłoszenia w BZP: 325121-2016 z dnia 17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

Data składania ofert: 2016 - 10 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Ofertę w języku polskim należy przesłać na adres;
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
Data otwarcia: 2016 - 10 - 27
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/ogłosz.-o-unieważnieniu-postępowania-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20161028
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

4.SIWZ jest dostępny na stronie:

www.rckik.krakow.pl/przetargi

 

 

Data publikacji: 2016 - 10 - 17

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 10 - 17

Przybliżony co do powierzchni sposobu i kolorystyki przykład oklejenia pojazdu

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress