Dostawa 50 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 18
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego – 50 000 sztuk

1.Jednorazowe

2.Oznaczenie CE lub  Deklaracji Zgodności producenta na zgrzewarkę TSCD II Terumo w zakresie posiadania znaku CE ,tj. dokumentu prawnie dopuszczającym to urządzenie oraz materiały eksploatacyjne (nożyki) do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskie wraz z oświadczeniem, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej.

  1. Oryginalnie zapakowane,
  2. Na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane do jakiego sprzętu oferowane zestawy są przeznaczone
  3. Wykonawca zapewni nieodpłatna obsługę serwisową uszkodzonej zgrzewarki TSCD II firmy Terumo, jak również zapewni na okres jej naprawy urządzenie zastępcze – w  przypadku gdy awaria była spowodowana dostarczanym przez wykonawcę przedmiotem zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

-90%  cena

-10% termin realizacji zamówienia do 5 dni od złożenia Zamówienia przez Zamawiającego (normalnie termin będzie ustalony na 10 dni od złożenia zamówienia)

Ponadto oferowane dostawy ( materiały eksploatacyjne ) muszą   w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1 Złożenie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer Ogłoszenia w BZP: 141271-2016 z 18.07.2016r

 

 

 

 

 

 

 

Data składania ofert: 2016 - 07 - 28
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 07 - 28
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160801
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 07 - 18

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress