Artykuły biurowe oraz artykuły z papieru i plastiku

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 12 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I –  Artykuły biurowe i druki akcydensowe

Część II – Artykuły z papieru

Część III – Papier komputerowy

Część IV – Zastawa stołowa z tworzyw sztucznych

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (UWAGA, NOWE KRYTERIA):

-90%  cena (9 punktów)

-10% (1 punkt)  – termin realizacji dostaw od złożenia zamówienia (za zaoferowanie terminu realizacji do 5 dni 1 punkt, 6-10 dni – 0 punktów)

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

    1. Dopuszcza się składania ofert częściowych

    2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające: nie przewiduje się

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 419590-2014 z dnia 28.12.2014
Data otwarcia: 2014 - 12 - 09
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress