RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 11 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza.

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia

Informacje dodatkowe:
  • .Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena

Ponadto oferowany aparat musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

     1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

     2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 463228-2013 z 14.11.2013r
Data otwarcia: 2013 - 11 - 22
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress