RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 04 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  : 

 

Przedmiotem zamówienia jest 18 miesięczna dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą kart żelowych wraz z zapasem odczynników i materiałów zużywalnych.

Zamawiający zastrzega, że ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych mogą ulec zmianie, tzn. mogą być niższe lub wyższe o 20% wartości umowy w przypadku innej od planowanej ilości dawców krwi i pacjentów.

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:

-Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 85% cena (maksymalnie 85 punktów)

– 15% kryteria jakościowe

  1. Krwinki wzorcowe, dedykowane do metody, gotowe do użycia o terminie ważności – minimum 5 tygodni od dnia dostawy- TAK- 2, Nie -0
  2. Dostawa odczynników według dołączonego harmonogramu, transportem  monitorowanym pod względem temperatury-2-8°C, z wydrukiem temp.-TAK-2, Nie -0
  3. Zestaw rozszerzony do zewnętrznej kontroli jakości , wykonanie kontroli potwierdzone certyfikatem jakości. Zestaw może służyć zarówno do kontroli badań wykonywanych na dostarczonym analizatorze jak i do kontroli badań wykonywanych techniką manualną na oferowanych mikrokartach. Tak – 2, Nie -0
  4. Analizator posiada własny w pełni automatyczny system zapasowy (back-up), min. 2 niezależne moduły pipetujące,, 2 wirówki, 2 jednostki PC dla zapewnienia ciągłości pracy w przypadku uszkodzenia- TAK 3 pkt, NIE -0
  5. Analizator z możliwością ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjn6ych, bez przerywania jego pracy i trwających procesów. TAK -2, NIE-0
  6. Analizator wykorzystujący do badań porcjowany oddzielnie do każdego badania odczynnik do rozcieńczania krwinek w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. TAK2- NIE-0
  7. Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu np. linia pomocy technicznej czynna minimum 10 godz./dobę.-TAK 2, NIE-0

 

 

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych (UWAGA – podział w opisie przedmiotu zamówienia na część A i B ma charakter jedynie funkcjonalny i nie jest związany z podziałem na części w rozumieniu stawy Prawo Zamówień Publicznych)
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 25 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

-NUMER OGŁOSZENIA W Dz. Urzędowym UE: przesłane dnia 13.04.2016r, numer tymczasowy 2016-047010 (16-138202-001)

Data składania ofert: 2016 - 05 - 31
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 05 - 31
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/04/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160630
Informacje dodatkowe:

1.INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

2.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 04 - 14

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 05 - 25

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress