RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 12 - 29
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 18 miesięczna dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą kart żelowych
wraz z zapasem odczynników i materiałów zużywalnych.
Zamawiający zastrzega, że ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych mogą ulec zmianie, tzn. mogą
być niższe lub wyższe o 20% wartości umowy w przypadku innej od planowanej ilości dawców krwi i pacjentów

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 30% cena (maksymalnie 30 punktów)
– 70% kryteria jakościowe

Szczegóły w SIWZ

 

3.Zamawiający przewiduje składanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 20%wartości
zamówienia podstawowego

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej leżeli wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

1.1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych (UWAGA – podział w opisie przedmiotu zamówienia na część A i B ma
charakter jedynie funkcjonalny i nie jest związany z podziałem na części w rozumieniu stawy Prawo Zamówień Publicznych)
1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie całościowe dostawy (zrealizował przynajmniej dwie umowy) odczynników do badania krwi
na kwotę co najmniej 200 000,00 zł każda

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek opisanych w
art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2
do SIWZ.

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY
1.Wadium: wnosi się w wysokości 15 000,00 zł na, na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa
Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej
zawarcia.
3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN
4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni
5. Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i
przesłana w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

NUMER OGŁOSZENIA W UPUE:

2017/S 246-514088 z 22/12/2017

 

Data składania ofert: 2018 - 01 - 25
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania ofert : RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, kurierem, pocztą lub osobiście do sekretariatu
Termin związania ofertą: 60 dni od daty składania
Data otwarcia: 2018 - 01 - 25
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE
1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane
dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl
2.Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej
dalej UPZP
3. Osoby do kontaktu:
mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88- 10
mgr Krzysztof Zając – Tel. 12 261-88- 18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl i k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem, tel.
0-12 261-88- 10, 12 261 -88 -18 fax: 012 261-88- 22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.
Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań
Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem
Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego
udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczyudzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2017 - 12 - 29

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 12 - 29

JEDZ.

Poniżej link do wersji elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl

 

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 25

protokół z otwarcia

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 01 - 25

Ogłoszenie o wyborze

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress